Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Τι αλλάζει για Έλληνες απόφοιτους ξένων σχολείων στο εξωτερικό

Σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας προκύπτουν αλλαγές όσον αφορά την κατηγορία των Ελλήνων απόφοιτων ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα διαγράφεται παράγραφος Υπουργικής απόφασης του 2007 ότι :

«Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θα πρέπει ο γονέας να ασκεί μόνιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα της αλλοδαπής ή να είναι υπάλληλος του Ελληνικού κράτους, αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011 -2012 και εφεξής.»

Αλλαγή υπάρχει και διαμορφώνονται ως εξής τα άρθρα που αφορούν τις προϋποθέσεις:
Συγκεκριμένα:
Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι Ελληνικής καταγωγής. «Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο.

Επίσης:
«Bεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι Ελληνικής καταγωγής, καθώς και βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία να προκύπτει ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο (2) τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι της παραγράφου αυτής υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένας από τους γονείς τους δεν είναι δημόσιος υπάλληλος αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.»

Τέλος διαγράφεται το εδάφιο του άρθρου : «Στην περίπτωση ανέργων ή συνταξιούχων Ελλήνων του Εξωτερικού θα πρέπει να αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα η κατοικία και η διαμονή τους στο Εξωτερικό.»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου