Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Eγκύκλιος παρατάσεων των εκ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε ότι μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2016-2017 δημοσιεύθηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και η εγκύκλιος παρατάσεων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2016-17 (ΑΔΑ: Ω6ΝΦ4653ΠΣ-ΟΤΖ)


"Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2016-2017 και 2017 ".

Για το επόμενο σχολικό έτος 2016-2017 και 2017 του Νοτίου Ημισφαιρίου όσον αφορά τις παρατάσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

1.      Δικαίωμα υποβολής αίτησης παράτασης

α) Εκπαιδευτικοί και ιερείς- εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το τρίτο έτος (3ο ) απόσπασης, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης για δύο (02) ακόμη σχολικά έτη χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (παρ. 3 εδ. β του άρθρου 18 του Ν.4027/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012). Επιπροσθέτως, οι ιερείς- εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής (παρ. 5 του άρθρου 18 Ν.4027/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012).

Παρακαλούμε να καταγραφούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βάσει της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας τους εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 εδ. α του άρθρου 18 του Ν.4027/2011.

β) Εκπαιδευτικοί και ιερείς- εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς επιμίσθιο για ένα (01) σχολικό έτος μπορούν να αιτηθούν παράταση απόσπασης με το ίδιο καθεστώς και για το σχολικό έτος 2016-2017 και 2017 του Νοτίου Ημισφαιρίου μέχρι της συμπληρώσεως συνολικής πενταετούς απόσπασης. Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (παρ. 3 εδ. β του άρθρου 18 του Ν.4027/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012). Επιπλέον, οι ιερείς- εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής (παρ. 5 του άρθρου 18 Ν.4027/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012).

γ) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το πέμπτο (5ο ) και πλέον έτος απόσπασης μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης για ένα (01) ακόμη σχολικό έτος χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (παρ. 3 εδ. γ του άρθρου 18 του Ν.4027/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012). Εφιστούμε την προσοχή ότι οι ως άνω αιτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 εδ.ββ του άρθρου 8 του Ν.4076/2012, θα εξεταστούν ύστερα από την εξάντληση των κυρωμένων πινάκων απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, για το σχολικό έτος 2016-2017 και 2017 του Νοτίου Ημισφαιρίου.

δ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν οποιοδήποτε έτος απόσπασης σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους για το σχολικό έτος 2016-2017 και 2017 του Νοτίου Ημισφαιρίου (παρ. 17 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011 η οποία προστέθηκε με την παρ 9 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.4186/2013). Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών. (π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση Προξενικών αρχών ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για όλα τα έτη εργασίας, με την οποία θα βεβαιώνεται η καταβολή εισφορών για συνταξιοδότηση ή βεβαίωση από την οικεία εφορία ότι υποβάλλεται φορολογική δήλωση και γενικά οποιοδήποτε άλλο επίσημο δικαιολογητικό, από το οποίο θα αποδεικνύεται το μόνιμο της εγκατάστασης). Σημειώνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

ε) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν για το τρέχον σχολικό έτος για συνυπηρέτηση γιατί είναι σύζυγοι είτε μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών είτε μονίμων υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή Υπηρεσιών που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή στρατιωτικών που υπηρετούν σε μη διαπιστευμένη αρχή του εξωτερικού, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η υπηρεσιακή κατάσταση των συζύγων τους και η απόσπασή τους δεν υπερβαίνει το έκτο 6ο έτος (παρ. 13 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012). Μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο/η σύζυγος είναι μόνιμος /η υπάλληλος της αρχής αυτής. στ) Ιερωμένοι -εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το πέμπτο (5ο ) και πλέον έτος απόσπασης και ασκούν παράλληλα με τα διδακτικά τους καθήκοντα και ιερατικά, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους για ένα (01) ακόμη σχολικό έτος χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (παρ. 3 εδ. γ του άρθρου 18 του Ν.4027/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012). Μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής (παρ. 5 του άρθρου 18 Ν.4027/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012).
ζ) Εκπαιδευτικοί που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, διορίστηκαν στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής και στη συνέχεια αποσπάστηκαν στη θέση που υπηρετούσαν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, μπορούν να αιτηθούν παράταση της απόσπασής τους για δύο (02) σχολικά έτη. Η παράταση γίνεται εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, διαπιστωμένες από τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης και εφόσον η υπηρεσία τους κρίνεται ευδόκιμη. Η παράταση της απόσπασης γίνεται χωρίς τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού και μπορεί να ανανεώνεται για δύο έτη κάθε φορά με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ακόμη, ότι οι παραπάνω εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση στην Ελλάδα, με τη λήξη της απόσπασής τους (παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.4027/2011).
η) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού και λήγει η απόσπασή τους, μπορούν με αίτησή τους να δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται για την παράταση αυτής και για το επόμενο σχολικό έτος. Η αίτηση θα υποβληθεί μαζί με σχετική εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης περί της ύπαρξης εκπαιδευτικών αναγκών και της καταλληλότητας του εκπαιδευτικού και θα συνοδεύεται από βεβαίωση ότι η μισθοδοσία τους καταβάλλεται από τοπικούς φορείς.

2.      Διαδικασία αποστολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης ή στην οικεία Διπλωματική ή Προξενική Αρχή, όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές Εκπαίδευσης, μέχρι 15-4-2016. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης ή οι Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές, κατά περίπτωση, παρακαλούνται, αφού ελέγξουν ότι υπάρχουν συνημμένα στις αιτήσεις όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, να τις αποστείλουν υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. – Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού μέχρι 22-4-2016 μαζί με σχετική εισήγηση. Επιπλέον, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dipode2@minedu.gov.gr) να αποσταλούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση παράτασης απόσπασης, ανά κατηγορία, συνοδευόμενες απαραίτητα από αιτιολογημένη εισήγηση.Τέλος, καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος να υποβάλουν σχετική αίτηση-δήλωση στον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, στην παραπάνω προθεσμία, προκειμένου να εκδοθεί σχετική πράξη διαπίστωσης λήξης της απόσπασής τους. Σημειώνουμε ότι η διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων του εξωτερικού μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε σχολικού έτους. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις παράτασης των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν υπηρεσία στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μπορούν να αποστέλλονται από τους αρμόδιους Συντονιστές Εκπαίδευσης σε εύλογο χρονικό διάστημα και εφόσον εκτιμηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του επόμενου σχολικού έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου