Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Προκήρυξη θέσης στη Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο προκηρύσσει μία θέση ιδιαιτέρου/ας γραμματέως, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών. 

Οι υποψήφιοι/ες σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πρεσβείας θα πρέπει :

- Να έχουν συμπληρώσει το 21ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του/της.
- Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.

- Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και της Γαλλικής, καθώς και πολύ καλή γνώση της Φλαμανδικής και της Αγγλικής. 
- Να έχουν άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία κειμένου, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου).
- Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν.  
- Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια επικοινωνίας.

Τυχόν προϋπηρεσία σε συναφή θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές. 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφονται τα ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας τους, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016 
ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Ambassade de Grèce, Rue de Petits Carmes 6, 1000, Bruxelles
ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gremb.bru@mfa.gr 
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη, πριν από την οποία θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά

Πηγή: http://www.mfa.gr/brussels/presveia/news/prokeruxe-these-idiaiterouas-grammateos.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου