Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Υπ. Παιδείας: Τροπολογίες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο πολυνομοσχέδιο

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις  για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση την 31η Ιουλίου.

Οι αλλαγές : 


Άρθρο 73
Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 της περίπτ. Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«Παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράμματα, καθώς και ως προς τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής, επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου φορέα και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4415/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης και κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου».

3. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, ύστερα από το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 «Σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 της περίπτ. Α του άρθρου 4, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του ανωτέρω σχολικού έτους».

4. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 διαγράφεται η φράση «, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους».
β. Στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 πριν από τη λέξη «προσόντα» διαγράφεται η λέξη «ειδικότερα».

5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, ύστερα από τη φράση «ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» προστίθεται η φράση «είτε στρατιωτικοί ή μέλη των σωμάτων ασφαλείας, που υπηρετούν σε διαπιστευμένη ή μη αρχή του εξωτερικού».

6. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α΄ διαρκούν για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση».

7. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 6 εφαρμόζονται και για τις αποσπάσεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου