Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Υπόμνημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μονάχου και Περιχώρων « Ο ΠΛΑΤΩΝ» στο Υπουργείο Παιδείας

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ/ Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ

Με το υπόμνημα αυτό, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μονάχου και Περιχώρων « Ο ΠΛΑΤΩΝ» , με τον θεσμικό του ρόλο, θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει και να καταθέσει δύο από  τα πολλά ζητήματα που απασχολούν τους λειτουργούς της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στη Βαυαρία.
Επανερχόμαστε στο φλέγον θέμα που αφορά, τους με τριετία αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στα ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας και σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1.    Η απόσπαση των Ελλήνων μόνιμων εκπαιδευτικών, όπως γνωρίζετε, γίνεται για τρία σχολικά έτη με μηνιαίο επιμίσθιο (1294€) με δυνατότητα παράτασης, κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού, για 1+1 ακόμη έτη άνευ επιμισθίου, εφόσον, βέβαια, οι ανάγκες της Υπηρεσίας το απαιτούν.
Το δίγλωσσο εκπαιδευτικό μοντέλο επεκτείνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 στην ΣΤ΄ τάξη με αντίστοιχα ΑΠΣ, ώστε στη συνέχεια να εισαχθεί ομαλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την επιτυχία του δίγλωσσου εκπαιδευτικού μοντέλου εξαρτάται η ουσιαστική ύπαρξη και λειτουργία των Ελληνικών Σχολείων της Βαυαρίας. Το συντομότατο αυτό χρονικό διάστημα στην πράξη είναι παιδαγωγικά και διδακτικά αλυσιτελές, ιδιαίτερα δε στη Βαυαρία, όπου με τη συνεργασία του Ελληνικού και Γερμανικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί το Δίγλωσσο Σχολείο, για τους παρακάτω σοβαρούς παιδαγωγικούς λόγους:
Οι προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία του  δίγλωσσου εκπαιδευτικού μοντέλου είναι:
I.    Η άριστη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν επαρκώς στις αυξημένες απαιτήσεις του έργου τους κι αυτό απαιτεί πολυάριθμες, επίπονες και πολυέξοδες, παράλληλες με το έργο τους επιμορφώσεις σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον διετίας.
II.    Η στενή συνεργασία των εκπαιδευτικών των ελληνόγλωσσων μαθημάτων με εκείνους των γερμανόγλωσσων στην ίδια τάξη-τμήμα. Η εγκαθίδρυση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των εκπαιδευτικών απαιτεί μακροχρόνια καθημερινή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ τους.

III.    Εντατική ενδοσχολική επιμόρφωση και συνεργασία με όμορα γερμανικά σχολεία.

IV.    Απαιτείται μακροχρόνια παραμονή των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες επειδή η βραχυχρόνια παραμονή τους, από το διευθυντή ως τους εκπαιδευτικούς της τάξης, και η αίσθηση της προσωρινότητας, είναι ισχυρός αρνητικός παράγοντας εις βάρος του προσφερόμενου παιδαγωγικού έργου. Αποδυναμώνει την παιδαγωγική και μορφωτική αποστολή του σχολείου, αφού με την οικοδόμηση των παιδαγωγικών σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, αυτές διακόπτονται.

V.    Το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας, το οποίο και χρηματοδοτεί την ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση, έχει προτείνει ήδη προ πολλών ετών και δια της Ελληνογερμανικής Διακρατικής Σύμβασης την αναγκαιότητα απόσπασης των Ελλήνων εκπαιδευτικών για τουλάχιστον επτά έτη. 
Και οι πέντε αυτές προϋποθέσεις τίθενται εν αμφιβόλω, όταν σε τρία μόλις χρόνια το σύνολο των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αντικατασταθεί, μια και στα Ενταγμένα Ελληνικά Σχολεία της Βαυαρίας τοποθετούνται μόνο εκπαιδευτικοί που διανύουν την τριετία με επιμίσθιο.
2.    Επίσης για τους εκπαιδευτικούς με παράταση χωρίς επιμίσθιο, η παραμονή σ’ αυτά τα σχολεία, έστω και μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας τους, είναι απαγορευτική λόγω της ΚΥΑ ΦΕΚ1740/Β/15-6-2016 που ισχύει μόνο για τα Ενταγμένα Σχολεία της Βαυαρίας. Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στη Βαυαρία δεν μπορούν να παραμείνουν στα σχολεία που έχουν τοποθετηθεί , κάτι που ισχύει για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού. Εδώ έχει καταργηθεί η ισονομία. 

Τέλος τονίζουμε:
Α) Την αναγκαιότητα αύξησης του χρόνου απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο, από 3 σε τουλάχιστον 5 έτη για όλους.
Β) Κατάργηση  της ΚΥΑ ΦΕΚ1740/Β/15-6-2016 που ισχύει μόνο για τα Ενταγμένα Σχολεία της Βαυαρίας και δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν πέρα της τριετίας σε αυτά.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.
Ευελπιστούμε στις δέουσες ενέργειες από μέρους σας.
 Με εκτίμηση
                                                      Για το Δ.Σ.
         Ο Πρόεδρος                                                           Η  Γ. Γραμματέας  

     Λανόπουλος Θωμάς                                                 Γεωργίου Ευαγγελή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου