Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Πως γίνεται η "Μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού"

Αναγνώστης μας ζήτησε να κάνουμε ανάρτηση που αφορά τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού που μέχρι πρόσφατα ήταν μόνιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα και τω΄ρα έχουν εγκατασταθεί στο εξωτερικό.

Όπως είναι γνωστό ο "Δορυφόρος" είχε προχωρήσει σε έκδοση ενός και των "ΟΔΗΓΓΩΝ" που εκδίδει ανά τρίμηνο με "χρήσιμες πληροφορίες για Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό"

Από σήμερα θα κάνουμε μια επικαιροποίηση των στοιχείων και θα ξεκινήσουμε με το πως γίνεται μεταφορά στη "ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού"

Βάσει της ΠΟΛ.1067/2015, οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας.

Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. μία δευτερεύουσα κατοικία ή ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου στην Ελλάδα δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος.

Τέλος, βάσει της ΠΟΛ. 1201/2017, καθορίστηκε η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στη ΔΟΥ κατ. εξωτερικού

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την μεταφορα στη ΔΟΥ κατ. εξωτερικού
Α.
2  Δήλωση αλλαγής στοιχείων (Μ1).  https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-01/M1.pdf
3. Δήλωση σχέσεων (Μ7).  https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-01/M7.pdf
4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου αθεώρητο*
* Η υποχρέωση θεώρησης δημόσιων εγγράφων καταργήθηκε με το νόμο 4250/2014. 
5. Τυπώστε την υπεύθυνη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και συμπληρώστε τα στοιχεία σας
6. Ο φορολογικός εκπρόσωπος τυπώνει την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής και συμπληρώνει τα στοιχεία του
7. Τυπώστε την εξουσιοδότηση που θα βρείτε εδώ και συμπληρώστε τα στοιχεία σας

Β. 
Βεβαίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.
α. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους, ή
β. Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξης ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ, όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα), ή
γ. Αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή ελλείψει εκκαθάρισης,
δ. αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους, ή τέλος σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή
ε. βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

Γ. Απόδειξη ημ/νιας αναχώρησης από την Ελλάδα και εγκατάστασης στη χώρα που δηλώνει κάτοικος.
α) σύμβαση ανάληψης εργασίας, ή
β) έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας ή,
γ) βεβαίωση εγγραφής στον ασφαλιστικό φορέα, ή
δ) βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο, ή
ε) μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, ή
στ) βεβαίωση εγγραφής τέκνων σε σχολείο, ή ελλείψη όλων των παραπάνω
ζ) πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας των δυο (2) προηγουμένων ετών

Εάν μεταφέρεται μόνο ο ένας σύζυγος (επιπλέον των άνω διακαιολογητικών).
α) στοιχεία ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού,
β) αντίγραφο λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο κλπ),
γ) αντίγραφο ασφαλιστικού μητρώου (αντίστοιχο ΑΜΚΑ)

*Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1201/2017 όσοι επιθυμούν να μεταφερθούν στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού οφείλουν να υποβάλλουν τα πιο πάνω έντυπα, το αργότερο έως το τέλος του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης. Π.χ. εαν κάποιος έγινε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού το 2017, τότε θα πρέπει να το δηλώσει στην οικία ΔΟΥ του έως τις 31/12/2018.
Τα συγκεκριμένα έγγραφα του ξένου κράτους θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης ή του προξενείου και να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά

Εντυπα διπλής φορολόγησης μπορείτε να βρείτε εδώ (για κάθε χώρα υπάρχει ξεχωριστό έντυπο), για Γερμανία
https://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=55211B515CC2F30973AE

Οι Έλληνες που ζητούν από τη γερμανική εφορία τη λεγόμενη Ansässigkeitsbescheinigung, δηλ. το πιστοποιητικό για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, καλά θα είναι να ΜΗΝ χρησιμοποιούν το δίγλωσσο ελληνοαγγλικό έντυπο, αλλά το δίγλωσσο γερμανοαγγλικό έντυπο, καθώς η εφορία ή η περιφερειακή κυβέρνηση του κρατιδίου που διαμένουν ΔΕΝ θα σφραγίσει οπωσδήποτε το έντυπο αλλά ούτε και θα βάλει τη Σφραγίδα της Χάγης σε ένα έγγραφο που δεν έχει συνταχθεί στην επίσημη γλώσσα του κράτους, δηλ. τη γερμανική.

Γενικά έντυπα για άλλα κράτη https://www.aade.gr/polites/entypa-apofygis-diplis-forologias

Πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας με την εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής 

Πηγή: https://www.aade.gr / diekpereoseis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου