Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Tελωνείο: Απαλλαγές κατά την μόνιμη επιστροφή στην Ελλάδα

Η Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων) δημοσίευσε κωδικοποιημένες πληροφορίες που για Απαλλαγές Τελωνειακού Χαρακτήρα κατά τη Μεταφορά Συνήθους Κατοικίας στην Ελλάδα καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

•Δικαιούχα πρόσωπα απαλλαγής

•Όροι – Προϋποθέσεις για την χορήγησης της απαλλαγής

•Τελωνειακή παρακολούθηση και αποδέσμευση

•Ανανέωση του δικαιώματος

•Ειδικές περιπτώσεις

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Ορισμός «συνήθους κατοικίας» στην Ελλάδα

Ως «συνήθης κατοικία» νοείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί.

Ωστόσο, η συνήθης κατοικία ατόμου, του οποίου οι επαγγελματικοί δεσμοί βρίσκονται σε τόπο άλλο, από τον τόπο των προσωπικών του δεσμών και το οποίο για τον λόγο αυτό, υποχρεώνεται να διαμένει διαδοχικά σε διάφορους τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερες χώρες, θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο των προσωπικών του δεσμών, με την προϋπόθεση ότι επιστρέφει τακτικά στον τόπο αυτόν.

Ως ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα, για τον έλεγχο των προϋποθέσεων και τον υπολογισμό των προθεσμιών, θεωρείται η ημερομηνία εκείνη κατά την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό μετοικεσίας από την οικεία Προξενική Αρχή.

1.2 Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα απαλλαγής λόγω μετοικεσίας

Τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) δωδεκάμηνα, πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα.

2. ΕΥΡΟΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους – ΦΠΑ και Τέλος Ταξινόμησης (ΤΤ) - προσωπικά είδη (οικοσκευή), συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, τα οποία εισάγονται από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους από άλλη χώρα στην Ελλάδα.

Αρμόδιες Αρχές για τη χορήγηση της απαλλαγής από δασμό και φόρους των προσωπικών ειδών που εισάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις της κείμενης τελωνειακής νομοθεσίας είναι οι Τελωνειακές Αρχές τελωνισμού των προσωπικών ειδών.

Σημειώσεις:

Οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές απαλλαγές παρέχονται συνολικά στην οικογένεια και το δικαίωμα για τις απαλλαγές ασκείται μόνο μία φορά για το σύνολο των απαλλαγών. Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου επιστρέφει ένα μέλος της οικογένειας στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα εξακολουθούν να παραμένουν στο εξωτερικό, δεδομένου ότι εν προκειμένω δεν μεταφέρονται οι προσωπικοί του δεσμοί, δεν παρέχεται από τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοικίας, καθόσον οι προσωπικοί δεσμοί του μεταφέρονται μόνο εφόσον επιστρέφουν μαζί όλα τα μέλη της οικογένειας.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

3.1 Προσωπικά είδη

Ως προσωπικά είδη ορίζονται είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού.

Αποτελούν προσωπικά είδη, ιδίως :

- Τα “είδη οικοσκευής” δηλαδή, τα προσωπικά αντικείμενα περιλαμβανομένων του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (PERSONAL COMPUTER) και

του ποδηλάτου, ο οικιακός ρουχισμός και τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού

που προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της

οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του,

- οι οικιακές προμήθειες (αναλώσιμα είδη) που προορίζονται να καλύψουν

τις πρώτες συνήθεις οικογενειακές ανάγκες,

- τα οικόσιτα ζώα και

- τα ιππευόμενα ζώα.

Σημειώσεις:

Τα προσωπικά είδη δεν πρέπει να παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον, ούτε να προορίζονται για οικονομική (επαγγελματική) δραστηριότητα. Αποτελούν πάντως προσωπικά είδη και τα φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που είναι σχετικά και απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του δικαιούχου προσώπου.

3.2 Μέσα μεταφοράς

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποτελούν επίσης προσωπικά είδη τα ακόλουθα «μέσα μεταφοράς»:

- ιδιωτικής χρήσης οδικό όχημα με κινητήρα (επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο)

- μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα

- ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν είναι δυνατή η παράδοση ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου, εφόσον έχει παραδοθεί αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, και αντίστροφα)

- ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν είναι δυνατή η παράδοση ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου, εφόσον έχει παραδοθεί αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, και αντίστροφα)

- σκάφος αναψυχής

- ιδιωτικό αεροπλάνο

Σημειώσεις:

i. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη δασμοφορολογική απαλλαγή δεν παρέχεται σε περισσότερα του ενός (1) από τα παραπάνω «μέσα μεταφοράς.

ii. Δεν παρέχεται απαλλαγή για Οχήματα δημόσιας χρήσης (επιβατικό αυτοκίνητο 10 θέσεων και άνω, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού), φορτηγό αυτοκίνητο για μεταφορά εμπορευμάτων , κάθε άλλο ειδικό όχημα.

4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (ΤΤ) ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Όσο αφορά την απαλλαγή από ΤΤ το δικαιούχο πρόσωπο θα πρέπει να είχε το μέσο μεταφοράς στην κυριότητά του και να το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.

H κυριότητα των μέσων μεταφοράς αποδεικνύεται από τον τίτλο κυριότητας και την άδεια κυκλοφορίας που ισχύει σε κάθε κράτος, ενώ η χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου αποδεικνύεται από την άδεια οδήγησης. Επισημαίνεται ότι, για τη χορήγηση των απαλλαγών λόγω μετοικεσίας θα πρέπει η εξάμηνη κυριότητα να συνοδεύεται από ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του δικαιούχου πριν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του.

Στην περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο έχει αφιχθεί στη χώρα μας για διαφόρους λόγους και εκφράζει στη συνέχεια τη βούλησή του να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα - μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την άφιξή του ή εφόσον πρόκειται για πρόσωπο που συνταξιοδοτείται μέσα σε τριάντα έξι (36) μήνες - και το μέσο μεταφοράς παραμένει στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του - ως ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας λογίζεται η ημερομηνία άφιξης του προσώπου στη χώρα, για τον υπολογισμό της εξάμηνης κυριότητας και χρήσης του μέσου μεταφοράς.

H προϋπόθεση της 6μηνης κυριότητας και χρήσης μπορεί να συντρέχει στο σύνολο της, είτε αθροιστικά, σε οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογένειας (σύζυγοι , άγαμα παιδιά) που μετοικούν μαζί, αρκεί να θεμελιώνουν δικαίωμα, δηλαδή τα μέλη της οικογένειας να έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω για τα δικαιούχα πρόσωπα.

Η άδεια οδήγησης μπορεί να υφίσταται και σε άλλο μέλος της οικογένειας (σύζυγοι, άγαμα παιδιά) αυτού, στον οποίο ανήκει ή τελωνίζεται το αυτοκίνητο, αρκεί να μετοικούν μαζί και να θεμελιώνουν δικαίωμα.

Τα πρόσωπα που μετοικούν από χώρα της Ε.Ε. και μεταφέρουν το αυτοκίνητο τους οφείλουν να έχουν καταβάλει κανονικά τους φόρους που ισχύουν για την κυκλοφορία του στην χώρα αυτή και να μην τυγχάνουν απαλλαγής ή επιστροφής των φόρων, επειδή το μεταφέρουν εκτός της χώρας αυτής για να εισέλθει στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται τα μέσα μεταφοράς που έχουν αποκτηθεί σε κράτος της Ε.Ε.:

-> στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων

-> στα πλαίσια αναγνωρισμένων Διεθνών Οργανισμών

-> στα πλαίσια των παραχωρήσεων του Βορείου Ατλαντικού Σύμφωνου

-> στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής.

Σημειώσεις:

Σε περιπτώσεις που ο/η ενδιαφερόμενος/-η ήταν συγκύριος/-α του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου κατά την χρονική διάρκεια του υπό κρίση εξαμήνου, με άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν μετοικεί μαζί του/της στην Ελλάδα, δύναται να υπαχθεί στις απαλλακτικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την χρονική στιγμή της αίτησης μεταφοράς συνήθους κατοικίας, το αυτοκίνητο θα έχει περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητά του/της (ποσοστό 100%).

5. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Τα μεταφορικά μέσα που μεταφέρονται από την ΕΕ ή εισάγονται από τρίτη χώρα στα πλαίσια μεταφοράς της συνήθους κατοικίας, τα δικαιούχα πρόσωπα οφείλουν να τελωνίζονται εντός ενός (1) μηνός από την είσοδό τους στην χώρα.

Τα μέσα μεταφοράς μέχρι να συμπληρωθεί ένα (1) έτος από τον τελωνισμό τους (από την ημερομηνία αποδοχής των τελωνειακού παραστατικού) δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο :

- να μεταβιβαστούν

- να εκμισθωθούν

- να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου η χρησιδανείου

- να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους

- να παραμένουν έστω και για φύλαξη σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που είναι και χώροι εμπορίας παρόμοιων ειδών

- να οδηγούνται έστω και για μια μόνο φορά από τρίτους ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του δικαιούχου.

Για τα αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και αποδεσμεύονται, πριν από την παρέλευση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί. 

Ειδικότερα, ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα που παραλαμβάνονται με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται από το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο, μετά την παρέλευση της ετήσιας περιοριστικής προθεσμίας μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και εφόσον προηγουμένως καταβληθεί ποσοστό του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ανάλογα με το διάστημα που έχει παρέλθει από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής του αυτοκινήτου μέχρι την καταβολή του ποσοστού αυτού, ως ακολούθως:

α. Από 1 μέχρι 2 έτη καταβάλλεται το 50%.

β. Από 2 μέχρι 3 έτη καταβάλλεται το 40%.

γ. Από 3 μέχρι 4 έτη καταβάλλεται το 30%.

δ. Από 4 μέχρι 5 έτη καταβάλλεται το 20%.

ε. Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή.

Η έγκριση για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου χορηγείται ύστερα από αίτηση που καταθέτει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο.

Μετά την πάροδο πενταετίας (5 έτη) από την ημερομηνία αποδοχής του τελωνειακού παραστατικού, η μεταβίβαση γίνεται χωρίς να απαιτείται έγκριση της Τελωνειακής Αρχής.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου προσώπου, πριν από την παρέλευση της ετήσιας προθεσμίας αίρονται οι περιορισμοί εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί προηγουμένως, παράβαση των περιορισμών αυτών.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΕΛΗ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Τα προσωπικά είδη (οικοσκευή, μεταφορικά μέσα, κλπ.) μπορούν να τελωνίζονται εφάπαξ ή τμηματικά πριν περάσει δωδεκάμηνη προθεσμία (12 μήνες) από την ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, είναι η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας.

Το δικαίωμα για την χορήγηση απαλλαγών ασκείται μόνον μία φορά για το σύνολο των απαλλαγών.

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

7.1 Αγορά καινούργιου ΙΧΕ αυτοκινήτου

Τα δικαιούχα πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από τις ηπείρους ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΦΡΙΚΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, καθώς επίσης και από τα κράτη ΙΡΑΚ, ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΚΟΥΒΕΙΤ, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΜΠΑΧΡΕΪΝ, ΚΑΤΑΡ, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ανεξάρτητα από το εάν είχαν στη κυριότητά τους και χρησιμοποίησαν στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας τους ΙΧΕ αυτοκίνητο, μπορούν να αγοράσουν καινούργιο ΙΧΕ αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με απαλλαγή ογδόντα τοις εκατό (80%) από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης με κυλινδρισμό έως και 2.000 κυβικά εκατοστά (κ.ε.), ενώ για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης περιορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Σημειώσεις:

Στην περίπτωση αυτή ο τελωνισμός του αυτοκινήτου θα πρέπει να γίνει μέσα σε δωδεκάμηνο (12 μήνες) προθεσμία από την ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα.

7.2 Πρόσωπα που φοιτούν ή αποκτούν ειδικότητα στην αλλοδαπή

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή της αλλοδαπής δεν συνεπάγεται τη μεταφορά συνήθους κατοικίας. Συνεπώς δεν υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις της Απόφασης οι Έλληνες υπήκοοι με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που αναχωρούν από την Ελλάδα για σπουδές στο εξωτερικό, έστω και αν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εργάζονται. Ωστόσο, στην περίπτωση όπου οι ως άνω φοιτητές μετά τη λήξη των σπουδών τους, παραμένουν και εργάζονται αποδεδειγμένα στο εξωτερικό για πάνω από δύο (2) συνεχή χρόνια, θεμελιώνουν δικαίωμα μεταφοράς συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.

Σημειώσεις:

Σύμφωνα με την αριθμ. 812/1989 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, οι Έλληνες με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που αναχωρούν για σπουδές στο εξωτερικό και παραμένουν για πρακτική εξάσκησηπρος λήψη μεταπτυχιακού ή οποιουδήποτε άλλου τίτλου σπουδών ή απόκτηση ειδικότητας και επιστρέφουν για οριστική εγκατάσταση στη χώρα δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μεταφοράς συνήθους κατοικίας.

7.3 Έκδοση δεύτερου συμπληρωματικού πιστοποιητικού μετοικεσίας

Το δικαίωμα για την χορήγηση απαλλαγών με τις διατάξεις της ανωτέρω ΑΥΟ ασκείται μόνον μία φορά για το σύνολο των απαλλαγών.

Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί το ίδιο πρόσωπο να ασκήσει συμπληρωματικά το δικαίωμα δεύτερη φορά, και μόνο για προσωπικά είδη που δεν είχε παραλάβει την πρώτη φορά, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α. Μετά την άσκηση του δικαιώματος την πρώτη φορά, το πρόσωπο ξανάφυγε για διαφόρους λόγους και παρέμεινε στο εξωτερικό, τουλάχιστον 2 συνεχή χρόνια, μετά τη λήξη δωδεκαμήνου από την άσκηση του αρχικού δικαιώματος. Τυχόν προσωρινή παραμονή του προσώπου στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια αυτών των δύο (2) ετών, δε δημιουργεί πρόβλημα, εφόσον η παραμονή του στη χώρα δεν ξεπερνά τις 90 ημέρες ανά δωδεκάμηνο.

β. Κατά την άσκηση του δικαιώματος τη δεύτερη φορά, το πρόσωπο να θεμελιώνει δικαίωμα ως να ήταν η πρώτη φορά που ασκεί το δικαίωμα και να συντρέχουν οι λοιπές απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της ΑΥΟ.

γ. Η απαλλαγή παρέχεται συμπληρωματικά και μόνο για εκείνα από τα προσωπικά είδη που όμοια δεν είχε παραλάβει το πρόσωπο την πρώτη φορά.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν και για τα πρόσωπα εκείνα που είχαν ασκήσει στο παρελθόν ανάλογο δικαίωμα, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις και ξανάφυγαν στο εξωτερικό, από όπου επιστρέφουν επικαλούμενα τις διατάξεις της ΑΥΟ αυτής.

7.4 Απαγόρευση ταξινόμησης ΙΧ αυτοκινήτου EURO 1, 2, 3

Κατόπιν της ψήφισης του ν.4710/2020 (142 Α’), από τις 20/10/2020 και έπειτα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Μετοικεσίας μεταφορικά μέσα / ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα τεχνολογίας Euro 3, 2 και 1, καθώς και εκείνα που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (Εuro 0), δεδομένου ότι δυνάμει των ισχυουσών διατάξεων δεν θα δύνανται να ταξινομούνται στην χώρα μας.

8. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΊΑΣ

Η θεμελίωση δικαιώματος απαλλαγής κατά τις ισχύουσες διατάξεις, βεβαιώνεται από την ελληνική Προξενική Αρχή του εξωτερικού με την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας, κατόπιν ελέγχου των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων κατά περίπτωση για την απόδειξη απόκτησης συνήθους κατοικίας του στο εξωτερικό. Ειδικότερα, για την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι είναι δικαιούχα πρόσωπα και συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Για τη χορήγηση των απαλλαγών μαζί με το πιστοποιητικό αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και κατάσταση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα προς εισαγωγή προσωπικά τους είδη συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων.

Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η απόκτηση συνήθους κατοικίας στο εξωτερικό αποτελούν ειδικότερα:

α) στοιχεία μόνιμης διαμονής και εργασίας,

β) υπηκοότητα της χώρας διαμονής ή άδεια μόνιμης διαμονής και εργασίας εκδιδόμενη από τις αρμόδιες αρχές,

γ) φορολογικά στοιχεία υποβαλλόμενα στην αλλοδαπή,

δ) στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης στην αλλοδαπή,

ε) στοιχεία φοίτησης τέκνων (εάν υπάρχουν τέκνα),

στ) στοιχεία ιδιόκτητης ή μισθωμένης οικίας, ζ) στοιχεία τρεχουσών συναλλαγών στην αλλοδαπή (λ.χ. λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, κινητής τηλεφωνίας κλπ.)

Οι Προξενικές Αρχές οφείλουν να επισυνάπτουν στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά μετοικεσίας όλα τα υποβαλλόμενα σε αυτές δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θεμελιώνεται το δικαίωμα απαλλαγής κατά τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.