Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Από σχολεία Εξωτερικού σε σχολεία της Ελλάδας

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που αφορά την αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού που θέλουν να φοιτήσουν σε σχολεία της Ελλάδας 

αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού που θέλουν να φοιτήσουν σε σχολεία της Ελλάδας

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής

 1. α. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στην Α’ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:

α.α. δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και

β.β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8).

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α.α.α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα», με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),

β.β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Αγγλικά, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και

γ.γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παι- δείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

β. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στην Α’ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου εξετάζονται:

α.α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα», με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),

β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Αγγλικά, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και

γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

γ. Οι μαθητές της περ. α της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περ. β της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, για τους μαθητές της ημεδαπής.

δ. Οι μαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. α της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, κατά περίπτωση, ως εξής:

α.α. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά δύο (2) μονάδες.

β.β. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.

ε. Οι μαθητές Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. β της παρ. 1 της παρούσας απόφασης και φοιτούν σε ελληνικό Γενικό Λύκειο, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.

2.α. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στη Β’ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:

α.α. δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

β.β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά, με βαθμολογική βάση το οκτώ (8).

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α.α.α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο- κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),

β.β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα), Αγγλικά, καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και

γ.γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

β. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού,αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο στη Β’τάξη Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

α.α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),

β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα), Αγγλικά, καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και

γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παι-δείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

γ. Οι μαθητές της περ. α της παρ. 2 της παρούσας απόφασης, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περ. β της παρ. 2 της παρούσας απόφασης, μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, για τους μαθητές της ημεδαπής.

δ. Οι μαθητές της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. α της παρ. 2 της πα- ρούσας απόφασης, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, κατά περίπτωση, ως εξής:

α.α. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά δύο (2) μονάδες.

β.β. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.

ε. Οι μαθητές της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. β της παρ. 2 της παρούσας απόφασης και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, προ- άγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.

3.α. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου:

α.α. δεν βαθμολογούνται στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

β.β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά, με βαθμολογική βάση το οκτώ(8).

Οι μαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α.α.α. προφορικά στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),

β.β.β. γραπτά στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ιστορία Γενικής Παιδείας για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και

γ.γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα γενικής παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

β. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), οι οποίοι πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

α.α προφορικά στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),

β.β. γραπτά στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ιστορία Γενικής Παιδείας για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και

γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα γενικής παιδείας με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

γ. Οι μαθητές της περ. α της παρ. 3 της παρούσας απόφασης, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περ. β της παρ. 3 της παρούσας απόφασης, μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και απολύονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, για τους μαθητές της ημεδαπής.

δ. Οι μαθητές της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. α της παρ. 3 της παρούσας απόφασης, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, κατά περίπτωση, ως εξής:

α.α. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70),όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά δύο (2) μονάδες.

β.β. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.

ε. Οι μαθητές της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. β της παρ. 3 της παρούσας απόφασης και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/ 2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.