Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021

Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ Ελλήνων εξωτερικού

Αλλαγές στην εισαγωγή στα ΑΕΙ για τους Έλληνες εξωτερικού προβλέπει απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η εισαγωγή στο Α’ εξάμηνο των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες

  • ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙ- ΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
  • ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
  • ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

γίνεται με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το σύνολο των μορίων που προκύπτουν .

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών

  • ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
  • ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛ ΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙ- ΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

εξετάζονται στα μαθήματα μίας από τις παρακάτω ομάδες προσανατολισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και του άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167):

α) Ανθρωπιστικών Σπουδών

β) Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

γ) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι σχολές, τα τμήματα και οι εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων του άρθρου 2 της παρούσας κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

Με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/ 28-1-2020 (Β’ 345) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.253/99129/Α5/24-7-2020 (Β’ 3209) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η κατάταξη των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 με τον περιορισμό του άρθρου 2 της παρούσας.

Ειδικά οι υποψήφιοι που επιλέγουν την Ομάδα Προ σανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, δηλώνουν υποχρεωτικά, αν θα εξεταστούν στο μάθημα των Μαθηματικών ή της Βιολογίας.

3. Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικών κατηγοριών   καταθέτουν δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο και εξετάζονται στα τέσσερα (4) μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα με τους αντίστοιχους ισοβαρείς συντελεστές για κάθε μάθημα, που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

β) Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

γ) Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

δ) Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).

ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις είτε του 2ου Επιστημονικού Πεδίου είτε του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.

Οι υποψήφιοι/ες για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

β) Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

γ) Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

δ) Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

Οι υποψήφιοι/ες για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

β) Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

γ) Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

δ) Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).


iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδί- ου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

β) Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

γ) Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

δ) Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).»

Τι ίσχυε

1. Η εισαγωγή στο Α’ εξάμηνο σπουδών των σχολών ή τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1−3 του άρθρου 1 της π ρούσας γίνεται με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, κατά περίπτωση και με κριτήριο επιλογής το σύνολο των μορίων που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

2. «α) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζονται στα μαθήματα μιας από τις παρακάτω τρεις ομάδες προσανατολισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’):

¡) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του άρθρου 2 της παρούσας κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Με το άρθρο 1 της αριθμ. Φ.253/142542/Α5/30-8-2017 (ΦΕΚ 2995/ Β’) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, καθορίζεται η κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) με τον περιορισμό του άρθρου 2 της παρούσας.

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας καταθέτουν δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για δύο (2) κατά ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία.

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα Ομάδας Προσανατολισμού ή Γενικής Παιδείας.

Οι ως άνω υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας όπως αυτοί καθορίζονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της παρούσας.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Συγκεκριμένα:

i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού), Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού),

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στα Λατινικά (Ομάδας Προσανατολισμού), για να

έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο,

β) στη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

iii) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στα Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο,

β) στη Βιολογία (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού),

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) (Ομάδας Προσανατολισμού), Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο

β) στις Αρχές Οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ) (Ομάδας Προσανατολισμού) για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο β) Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζονται:

i) μόνο στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα», για να εισαχθούν στις σχολές, στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

ii) σε όλα τα μαθήματα μιας από τις τρεις ομάδες του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου, προκειμένου να εισαχθούν στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

γ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων της παρούσας παραγράφου διενεργούνται το Σεπτέμβριο και στην εξεταστέα ύλη που εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές της Γ τάξης Γενικού Λυκείου της ημεδαπής στα αντίστοιχα μαθήματα.

3. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας οι οποίοι δηλώνουν προτίμηση:

α) για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ει- δικά μαθήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για την πρόσβαση αποφοίτων Γενικού Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξετάζονται και στα προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα πέρα από τα μαθήματα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση.

β) για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), εκτός από την εξέταση τους στα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού μαθήματα, κατά περίπτωση, υπόκεινται σε υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία σε μία (1) από τις επιτροπές του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης. Για τα νοσήματα και τις σωματικές βλάβες που αποκλείουν τον υποψήφιο από το δικαίωμα επιλογής στα ΤΕΦΑΑ, καθώς και τα εξεταζόμενα αγωνίσματα με τη βαθμολογική κλίμακα των αντίστοιχων επιδόσεων, ισχύουν κά- θε φορά οι αντίστοιχες διατάξεις για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ αποφοίτων Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

γ) για τις Στρατιωτικές σχολές και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εκτός από τις εξετάσεις στα μαθήματα του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, υποβάλλονται και σε προκαταρκτικές εξετάσεις (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες), που γίνονται με μέριμνα των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αντίστοιχα, και σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα από τους οργανισμούς των οικείων σχολών. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας, για να είναι υποψήφιος για επιλογή στις σχολές αυτές.

δ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων, η υγειονομική εξέταση, οι πρακτικές δοκιμασίες και οι προκαταρκτικές εξετάσεις της παρούσας παραγράφου διενεργούνται κατά το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή τις οικείες, κατά περίπτωση, προκηρύξεις.

ε) Για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα του εδαφίου Α’ ή Β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Η περ. α’ της παρ. 7 του Κεφαλαίου I του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας οι οποίοι δηλώνουν προτίμηση:

«α) για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευ- ση, εξετάζονται και στα προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα πέρα από τα μαθήματα της παρ. 1 του παρόντος, κατά περίπτωση, και απαιτείται να επιτύχουν σε κάθε ένα από αυτά βαθμολογική επίδοση τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής».

Τι ίσχυε

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας οι οποίοι δηλώνουν προτίμηση:

α) για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ει- δικά μαθήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για την πρόσβαση αποφοίτων Γενικού Λυκεί- ου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξετάζονται και στα προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα πέρα από τα μαθήμα- τα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κατά πε- ρίπτωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.