Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για 23/24

Tο υπουργείο Παιδείας , με εγκύκλιο την οποία εξέδωσε σήμερα, καλεί τους εκπαιδευτικούς  οι οποίοι/ες επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος 2023-2024 και το ημερολογιακό έτος 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου, να καταθέσουν αίτηση από 18-01-2023 μέχρι 27-01-2023 και ώρα 23:591.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

α. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες διανύουν το τρίτο έτος (3ο) απόσπασης με επιμίσθιο, μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση απόσπασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης.

Η παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β' της παρ. 3 τουα) άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α ́159), όπως ισχύει, πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης του/της οικείου/είας Συντονιστή/στριας Εκπαίδευσης, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών και αξιολόγησης του/της εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

Επίσης, παράταση απόσπασης για ένα (1) επιπλέον έτος προς συμπλήρωση της πενταετίας δικαιούνται χωρίς λήψη επιμίσθιου και οι εκπαιδευτικοί που διανύουν το τρίτο (3ο) έτος με επιμίσθιο και συνολικά το τέταρτο (4ο) έτος απόσπασης στο εξωτερικό.

Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο Σ.Γ. Μονάχου (Μόναχο – Νυρεμβέργη) που έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια απόσπασης με τοποθέτηση σε επιχορηγούμενα σχολεία δικαιούνται να ζητήσουν παράταση της απόσπασής τους για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης.

Επισημαίνεται ότι, κατ` εφαρμογή της υπ’ αριθ. 48230/Η2/27-4-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́1762) και σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησής τους, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία.

Διευκρινίζεται, επίσης, όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα για τρία (3) έτη χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση παράτασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες διανύουν το πέμπτο (5ο) έτος απόσπασης, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, την παράταση απόσπασης για ένα (1) ακόμη σχολικό έτος, χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α ́159)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.29 του Ν.4692/2020 (Α ́111).

γ) Εκπαιδευτικοί των οποίων η παράταση απόσπασης εγκρίθηκε αρχικά για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4415/2016 (Α ́159), λόγω γάμου και παρατάθηκε για το σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό έτος 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση παράτασης και για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

β) βεβαίωση τόπου διαμονής και

γ) επίσημη/ανεπίσημη μετάφραση της βεβαίωσης του τόπου διαμονής.

Στην περίπτωση ανεπίσημης μετάφρασης ο/η αναπληρωτής/τρια Συντονιστής/στρια

Εκπαίδευσης βεβαιώνει για την ορθότητα της μετάφρασης, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Αν η εκπαιδευτική μονάδα, όπου υπηρετούν, καταργηθεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού, λόγω διακρατικής συμφωνίας, οφείλουν να επιστρέψουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ημεδαπής της οργανικής τους θέσης.

δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες αποσπάστηκαν για λόγους συνυπηρέτησης, ως σύζυγοι είτε μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών είτε μονίμων υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή Δημόσιων Υπηρεσιών που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε στρατιωτικοί ή μέλη των σωμάτων ασφαλείας, που υπηρετούν σε διαπιστευμένη ή μη αρχή του εξωτερικού, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος, χωρίς επιμίσθιο, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η υπηρεσιακή κατάσταση των συζύγων τους (περίπτ. α ́ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 73 του ν.4485/2017 και περίπτ. γ ́ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 73 του ν.4485/2017 (Α ́114).

Με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν:

πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

σχετική βεβαίωση εργασίας του/της συζύγου και

εισήγηση από την υπηρεσία τοποθέτησης του/της εκπαιδευτικού για δυνατότητα απασχόλησής του/της για το σχολικό έτος 2023-2024 και το ημερολογιακό έτος 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου.

ε) Κατ ́ εξαίρεση εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες διανύουν το έκτο (6ο) και άνω έτος απόσπασης μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση της απόσπασης για ένα (1) ακόμη σχολικό έτος χωρίς επιμίσθιο.

Η παράταση πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης του/της εκπαιδευτικού από τον/την οικείο/α Αναπληρωτή/τρια Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. (παρ. 3 περίπτ. γ του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως ισχύει).

Οι ως άνω αιτήσεις θα εξεταστούν ύστερα από την εξάντληση των κυρωμένων πινάκων απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, και μόνον εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με τα κάτωθι κατά σειρά κριτήρια:

(1) τοεπίπεδογνώσηςτηςγλώσσαςτηςχώραςυποδοχής

(2) σεχηρείαμεπαιδιά

(3) μονογονεϊκήοικογένεια

(4) σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του/της εκπαιδευτικού

(5) αριθμόςτέκνων

(6) συνολικήυπηρεσίααπόΦΕΚδιορισμού.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Προς διακρίβωση των στοιχείων αυτών οι εκπαιδευτικοί της ανωτέρω κατηγορίας συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και υποβάλουν, κατά περίπτωση, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τίτλο ξένων γλωσσών συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014,

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γ) έγγραφο επιμέλειας τέκνου,

δ) αναγραφή του ΦΕΚ διορισμού.

2. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους η απόσπαση των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες βάσει της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας τους εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους και σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α ́ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Στην περίπτωση αυτή ο/η εκπαιδευτικός υποβάλλει σχετική αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα, επισυνάπτοντας την ανάληψη υπηρεσίας του πρώτου έτους απόσπασης και εν συνεχεία οι Αναπληρωτές/τριες Συντονιστές/στριες Εκπαίδευσης συμπληρώνουν το πεδίο με την ημερομηνία της ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση παράτασης απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τα οποία και μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload), πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης παράτασης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode- aitisi.sch.gr ).

Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

2. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης, πλην της περίπτωσης που από υπαιτιότητα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης δεν έχουν χορηγηθεί στον αιτούντα μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και υπό την προϋπόθεση κατάθεσης του αριθμού πρωτόκολλου της αίτησης που εκκρεμεί στην εν λόγω υπηρεσία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Υποψήφιος/α ο/η οποίος/οία υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αναρτά τα πλήρη, κατά περίπτωση, δηλούμενα δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

2. Η αίτηση των ενδιαφερόμενων υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, εκτός τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-01-2023 μέχρι 27-01-2023 και ώρα 23:59.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.